Ge, Xiaole, Hongfeng Wang, Zhanfu Li, Shengrong Liu, Xin Tong, Jiafei Pu, and Qi Dong. 2020. “Study on the Influence of Toilet Siphon Pipe Shape on Flushing Performance”. Journal of Engineering and Technological Sciences 52 (6):779-97. https://doi.org/10.5614/j.eng.technol.sci.2020.52.6.1.